Liste

Selçuklu Tarihçileri ve Eserleri Listesi

Bu makaleyi 13 dakikada okuyabilirsiniz

 

Hazırlayan: Berkay Aris

Selçuklular Kınık Boyu’na mensup Türk-İslam Tarihimizin bünyesindeki en önemli devletlerimizden biridir. Kurucuları Selçuk Bey olarak kabul edilmiştir. Selçuk Bey’den sonra sırasıyla Tuğrul Bey, Sultan Alparslan, Sultan Melikşah, Sultan Berkyaruk, Sultan Muhammed Tapar son olarak ise Sultan Sencer gelmektedir.Başkentleri süreç içerisinde değişiklik gösterse de bölgelerinin önemli şehirleri olarak dikkat çekmektedir.  Selçuklu başkentlerini şöyle sıralayabiliriz: Nişabur, Rey, İsfahan, Hemedan ve Merv, Konya, İznik. Yukarıda bahsettiğiz gibi Selçuklular tarihimizin önemli devletlerinden biridir bizce Selçukluları anlamak hem Türk Tarihi hemde Dünya Tarihi’nin önemli bir kısmını anlamak olacaktır. Şimdi bu kadim devleti doğru anlamak için sizlere değerli hocalarımızın bir takım kitalarını önereceğiz.

    1Prof.Dr. Mehmed Altay Köymen- Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi(I-II-III Cilt), Selçuklu Devri Türk Tarihi – Türk Tarih Kurumu Yayınevi

Selçuklu Tarihi denildiğinde Köymen hocamızın kitabı ilk akla gelen kaynak olarak öne çıkmaktadır. Kitabın en önemli özelliği mukayeseli oluşudur. Kitap bahsettiğimiz üzere 3 ciltten oluşmaktadır. 1.cilt Oğuz Yabgu Devleti’nin yapısından başlayıp Dandanakan savaşının sonrası yani Selçuklu Devleti’nin kuruluşuyla son bulmaktadır. 2.cilt Selçuklu hükümdarı Sencer’in Batıdaki siyasi teşekküllerle münasebetinden başlayıp Sultan Sencer’in ölümüyle son bulmaktadır. 3.cilt Selçuklu Devleti’nin daha çok siyasi,içtimai ve askeri yapısı işlenmektedir.

2- Prof.Dr.Osman Turan: Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, Selçuklular ve İslamiyet, Selçuklular Zamanında Türkiye- Ötüken Neşriyat

Selçuklular dönemi okumaları dendiğinde akla gelen en önemli eserlerinden biri Osman Turan hocamızın 3 mühim kitabıdır. Bahis konusu kitaplardan olan ilk kitap Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti eserinin ekseriyetini Büyük Selçuklu Devleti oluşturmaktadır. İlk olarak bu kadim devletin menşei meselesinden başlanmış Türk-İslam Medeniyetinin inkişafı ile son bulmaktadır. Hocamızın 2.kitap olan Selçuklular ve İslamiyet kitabı eserin isminden de anlaşılacağı üzere Türkler’in İslamiyet ile ilişkisinden başlamakta Irak Türkleri meselesi ile son bulmaktadır. 3.eserimizde daha çok Türkiye Selçuklularından bahsdildiğini görüyoruz eserimiz Anadolunun Türkleşmesi ile başlamakta Selçuklu Devleti ve Hanedanının inkırazı ile son bulmaktadır.

3 Prof.Dr. Erdoğan Merçil- Prof.Dr.Ali Sevim/ Selçuklu Devletleri Tarihi Siyaset, Teşkilat Ve Kültür, Türkiye Selçuklularında Meslekler / Türk Tarih Kurumu

Prof.Dr. Erdoğan Merçil ve Prof.Dr. Ali Sevim hocamızın katkılarıyla Türk Tarih Kurumundan çıkan bu eser siyasi tarih bakımından bizce Selçuklu Devletlerinin en kapsamlı olarak işlendiği eserdir. Eserimiz Oğuz Yabgu Devleti, Samani Devleti, Abbasi Devleti, Fatımi Devleti, Haçlı Seferlerinin kısaca anlatılmasıyla başlamaktadır. Daha sonra ise kitabın birinci bölümüne geçilmiştir. Bu bölümde Büyük Selçuklu Devleti’nin siyasi tarihi işlenmiştir. İkinci bölüm Irak Selçuklu Devleti, üçüncü bölümde Kirman Selçuklu Devleti, dördüncü bölümde Suriye Filistin Selçuklu Devleti, beşinci bölümde Türkiye Selçuklu Devleti siyasi tarihi anlatılmıştır. Son bölüm olan altıncı bölümde devlet teşkilatı, kültür ve imar faaliyetleri işlenmiş devletlerin iç yapısı kısaca özetlenmiş kitap böylece son bulmuştur. Eserimiz Selçukluları kaynaklarının mihenk taşlarından biri olarak kabul edilmektedir.

4- Prof. Dr.İbrahim Kafesoğlu- Selçuklular Ve Selçuklu Tarihi Üzerine Araştırmalar, Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu/ Ötüken Neşriyat

Prof.Dr. İbrahim Kafesoğlu hocamızın emeğiyle hazırlanan bu önemli eserimizde birbirinden değerli bölümleri dikkat çekmektedir. Kitabımız Selçukluların tarih sahnesine çıkışları ile başlamaktadır. Ardından sırasıyla Büyük Selçukluların parçalanması, Selçukluların yükseliş sebepleri, Selçukluların yıkılış sebepleri, Selçuklularda teşkilat, içtimai ve fikri hayat olarak devam edip son bölümde ise Selçuklular için önemli hükümdar ve komutanların hayatı ve meziyetleri anlatılmaktadır. Hocamızın diğer bir eseri Sultan Melikşah devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu kitabında Sultan Melikşah devri siyasi olaylarının yanında içtimai, kültürel, askeri bir takım meseleler ele alınmıştır.

5- Prof.Dr.Salim Koca – Türkiye Selçukluları Tarihi/ Berikan Yayınevi

Prof.Dr. Salim Koca hocamızın eserinin muhtevası adından anlaşılacağı üzere Türkiye Selçuklu Devleti geniş bir anlatımını içermektedir.

     6- Prof.Dr. Osman Gazi Özgüdenli – Selçuklular/ İsam Yayınları

Prof.Dr. Osman Gazi Özgüdenli hocamızın kitabı Büyük Selçuklu Devleti’nin ayrıntılı incelemesini muhteva etmektedir. Eserin giriş kısmı Türkler’in Yakındoğu’ya gelmesi ile başladığını görüyoruz. Birinci bölümde devletin kurucusu Selçuk Bey ve Selçuklu Devleti’nin temellerinin atılması anlatılmıştır. Daha sonra kronolojik olarak Sultan Tuğrul Bey, Sultan Alparslan, Sultan Melikşah, Sultan Berkyaruk, Sultan Muhammed Tapar, Sultan Sencer dönemleri siyasi tarihleri detaylı bir biçimde incelenmiştir.

7- Editör: Prof.Dr.Refik Turan- Selçuklu Tarihi/ Grafiker Yayınları

Editörlüğünü hali hazırda mevcut Türk Tarih Kurumu Başkanımız Prof.Dr.Refik Turan hocamızın üstlendiği eserimiz Hasan Akyol, Erol Kara, Osman Gazi Özgüdenli, Cevdet Yakupoğlu, Serhat Altınkaynak gibi bazı önemli tarihçilerimizin makalelerini barındırmaktadır. Eserin birinci bölümünde Büyük Selçuklu Devleti siyasi tarihi, ikinci bölümde Büyük Selçuklu Devletinin bakiyesi olan devletler, üçüncü bölümde Türkiye Selçuklu Devleti, dördüncü bölümde ise Selçuklu Devleti müesseseleri ve medeniyet tarihi işlenmektedir.

8- Dr. Songül Mecit – Anadolu Selçukluları: Bir Hanedanın Evrimi/ İletişim Yayınları

Dr. Songül Mecit hocamızın kitabı Türkiye Selçuklu Devleti kaynakları bakımından önemli bir eser olarak öne çıkmaktadır. Eser Selçuklular’ın kökeninin açıklamasından bahsetmektedir. Eserde devletin 5 bölümde incelendiği göze çarpmaktadır. Birinci bölümde Selçuklunun kuruluşu Tuğrul ve Çağrı Beyler dönemi, ikinci bölümde Anadolu’da İlk Selçuklular: Asiler mi, Sultanlar mı? Başlığı adı altında Kutalmış, Kutalmışoğlu Süleyman Şah, 1.Kılıçarslan, Şahinşah ve 1.Rükneddin Mesud dönemi işlenmiştir. 3. bölümde Türkiye Selçukluları Devleti’nin kuruluşu adı altında 2.İzzeddin Kılıçarslan, 1.Gıyaseddin Keyhüsrev, 2.Rükneddin Süleyman Şah, 4. bölümde Türkiye Selçuklularının Doruk Noktası adlı bölümde 1.İzzeddin Keykavus, 1.Alaaddin Keykubad, 2.Gıyaseddin Keyhüsrev dönemi, 5.bölümde Türkiye Selçuklu- Bizans ilişkileri dönem dönem ele alınmıştır.

9- Dr.Adem Tülüce- Bizans Tarih Yazımında Öteki Selçuklu Kimliği/ Doğu Batı Yayınları

Dr.Adem Tülüce hocamızın kitabı siyasi tarihten ziyade bir takım unvan ve kavramları açıklamaya yönelik bir eserdir. Kitap diğer birçok eserde olduğu gibi bölümler halinde kaleme alınmıştır. Birinci bölüm Rumlar ve Öteki, ikinci bölüm Selçuklu’da benlik ve yönetim, üçüncü bölüm Selçuklu’yu okuma denemesi, dördüncü bölüm Rum tarih yazımı Selçuklu Prosopografyası olarak oluşturulmuştur.

10- Prof.Dr.Aydın Usta- Doğunun Ve Batının Hakimleri Selçuklular(Gerçek Hikayeler Ve Anekdotlar), Selçuklu Sultanları/ Yeditepe Yayınevi

Prof.Dr. Aydın Usta hocamızın Doğu’nun ve Batının Hakimleri Selçuklular kitabı Selçuklu Devleti bünyesinde önemli hükümdar ve devlet adamlarının eylemleri gerçek tarihi kaynaklardan alıntılanarak aktarılmıştır. Hocamızın eseri üslubu ve tarihe yönelik ilgiyi arttırması bakımından litreratürce önemli sayılmalıdır. Hocamızın diğer eseri Selçuklu Sultanları kitabı kronolojik olarak Büyük Selçuklu, Irak Selçuklu, Türkiye Selçuklu Sultanlarının kronolojik olarak işlenmiştir. Selçuklu hükümdarları anlatılırken kısaca özet biçiminde okuyucuyu sıkmadan bir nevi hap bilgi eşliğinde incelenmiştir. Eserin en önemli özelliklerinden biri görsel bakımından oldukça zengindir.

11- Prof.Dr. Erkan Göksu- Selçuklular: Muhteşem Çağın Mütevazı Çocukları/ Kronik Kitap

Prof.Dr. Erkan Göksu hocamızın eserinde Büyük Selçuklu Devleti  tarihi soru-cevap şeklinde işlenmiştir. Eserde kronolojik olarak Selçuk Bey’den başlamak üzere Tuğrul ve Çağrı Beyler, Sultan Alparslan, Selçuklu’nun gidişatına yön veren önemli devlet adamı Vezir Nizamülmülk, Sultan Berkyaruk, Sultan Muhammed Tapar son olarak Sultan Sencer dönemi anlatılmıştır.

12- Doç.Dr. Murat Tural- Selçuklular& Franklar/ Timaş Yayınları

Doç.Dr. Murat Tural hocamızın kitabı bir nevi karşılaştırmalar dizisinden oluşmuştur diyebiliriz. Hocamızın eseri üç bölümden oluşmuştur. Birinci bölüm Ortaçağ’ın Hristiyan ve İslam Dünyasında İktidar ve İstikrar bölümünde Hristiyanlık ve İslam dünyasının bir karşılaştırılması yapılmıştır. İkinci bölüme Franklar ve Selçukluların Dini Serüveni adı verilmiştir. Bu bölümde Selçuklular ve Franklar karşılaştırılmış benzer ve farklı yönleri işlenmiştir. Üçüncü bölüme Kökler ve Kanatlar adı verilmiştir. Karolenj Rönesansı ve Selçuklu Medeniyeti karşılaştırılarak anlatılmıştır.

 

Comment here