Dosya KonusuRamazan

Türk Ocağı’nın Ramazan Programı(1914) – I

Bu makaleyi 4 dakikada okuyabilirsiniz

Hazırlayan: Levent Gündüz

Türk Ocağı’nın 1914 yılında düzenlediği ramazan sohbetleri programı. Kitapçıkta düzenleme ve yazım hataları mevcut, tertipsiz bir mürettip tarafından hazırlandığı kolayca anlaşılıyor. Konuşmacılar arasında Gökalp, Rıza Tevfik, Ömer Naci, Köprülüzade, Hüseyinzade, Ağayef gibi birçok tanıdık sima var. Bu ramazan ayının sonlarına doğru Harb-i Umumi (I. Dünya Savaşı) başladı…

TÜRK OCAĞI

Ramazan geceleri tertib ettiği musahabe programı

Her gece sinema da beraberdir.

1330

RAMAZAN ESNASINDA TÜRK OCAĞI’NIN MUSAHABE TERTİBİ

Ramazanda her gece Türk ve İslam aleminin hayat ve maişetine dair bir takım sinema şeritleri gösterildikten ma’ada yine Türklerin kendi tarihlerinden kendi sanatlarından kendi mazilerinden daha fazla haberdar olmaları için her biri bir ilim dahilinde teferrüd etmiş zatlar tarafından musahabeler yapılacaktır. Bu musahabeler aşağıda gösterildiği üzere tertib edilmiştir. Ayrıca Eski Türklerin kıyafetlerini, oyunlarını, saraylarını, evlerini, kahvehanelerini, camileri, türbeleri, çeşmelerini, hamamları, hanlarını, kervansaraylarını, tanımak için yüzlerce ışıklı resim gösterilecek ve Hindistan’da, Acemistan’da, Mısır’da, Anadolu’da, Rumeli’de mazimize şeref verecek surette babalarımız tarafından vucuda getirilmiş bütün mebani’i en ince tafsilatıyla teşhir olunacaktır. Ocağın millî eserleri tanıtmak maksadıyla yaptıracağı akis camlarının mecmu’u bin üç yüzdür. Türk eserlerinden ma’ada Arap ve Acem eserleri için ayrıca takımlar yaptırılmıştır. Bu suretle Türk Ocağı Türk ve İslam medeniyeti itibariyle memleketimizde bir misli daha olmayan [bir takım] vücuda getirdiğini ayrıca kayıt ve ilan eder.

Ramazan 1
Temmuz 11 cuma günü

Selim Sırrı Bey tarafından: Fennî Terbiye-i Bedeniye (Hatip bütün harekatı hususi bir libas ile giyinerek ayrı ayrı gösterecek, ve terbiye-i bedeniyeye dair ışıklı resimlerle izahat verecektir)
İkinci musahabe, İsmail Hakkı Bey tarafından: Avama Fikir Nasıl Verilir.

Ramazan 2
Temmuz 12 cumartesi

Kütahya mebus-ı muhteremi İbrahim Efendi tarafından: Türkçe Hutbe Hakkında.
Doktor Rıza Tevfik tarafından: Anadolu’da Mezhebler.

Ramazan 3
Temmuz 13 pazar

Fazıl-ı muhterem Emrullah Efendi tarafından: Türkçenin Sadeleştirilmesi Hakkında.
Hüseyinzade Ali Bey tarafından: Kafkasya’da Türklük ve Millî Cereyanlar.

Ramazan 4
Temmuz 14 pazartesi

Aydın mebus-ı muhteremi Veli Bey tarafından: Aydın Vilayeti’nde İktisadî ve İçtimaî Zaaflarımız.
Celal Esat Bey tarafından: Türk Sanatı ve Felsefesi: Camiler, türbeler, saraylar, çeşmeler, evler ve saire hakkında.

Ramazan 5
Temmuz 15 salı

Millî edibimiz Ahmet Hikmet Bey tarafından: Macaristan’da Turan Cereyanları.
Köprülüzade Fuat Bey tarafından: Saz Şairleri.

Comment here